http://10.0.0.7:33334/Preview/iritsagiv_v081118_1/popup.html

ללמוד

ולהתפתח

התמרה או שינוי? למה אתה זקוק? מה אתה מעדיף? מה אתה מייצר? ומה כדאי?

שאלות שונות תשובות שונות

כדי שתוכל לקבל תשובה נגדיר מהי התמרה ומהו שינוי, ניפתח את דלת ארון המודלים המקובלים, נארגן את המידע כדי שתוכל להחליט

החכמים יורדים מהשביל ומחפשים את הדרך, הטיפשים נצמדים לדרך ונוטשים את השביל

 טאו - מנהיגות

התמרה

היא התרגום העברי למילה טרנספורמציה

◄רוצה לדעת עוד...

שינוי

לעומת ההתמרה עוסק בשיפור, טיוב וחידוש

◄רוצה לדעת עוד...

מטרות

השינוי וההתמרה באים לידי ביטוי באמצעות מודלים שונים

רוצה לדעת עוד...

אני רוצה לעבור למאמרים

בואו נדבר 0544.531.435

אני רוצה לדעת שפרסמת מאמר נוסף

כן, אני רוצה שאת - דר' עירית שגיב בלבד, תפני אלי באמצעות הפרטים שמסרתי

ידוע לי שפרטים אלו לא יועברו לידי גורם שלישי כל שהוא