http://10.0.0.7:33334/Preview/iritsagiv_v081118_1/popup.html

להתפתח ולגדול בימי קורונה

התמרה או שינוי? למה אתה זקוק? מה אתה מעדיף? מה אתה מייצר? ומה כדאי?

שאלות שונות תשובות שונות

כדי שתוכל לקבל תשובה נגדיר מהי התמרה ומהו שינוי, ניפתח את דלת ארון המודלים המקובלים, נארגן את המידע כדי שתוכל להחליט

Photo by Austin Kehmeier on Unsplash

החכמים יורדים מהשביל ומחפשים את הדרך, הטיפשים נצמדים לדרך ונוטשים את השביל

 טאו - מנהיגות

 

 

בואו נדבר 0544.531.435

אני רוצה לדעת שפרסמת מאמר נוסף

כן, אני רוצה שאת - דר' עירית שגיב בלבד, תפני אלי באמצעות הפרטים שמסרתי

ידוע לי שפרטים אלו לא יועברו לידי גורם שלישי כל שהוא

שולח טופס...

השרת נתקל בשגיאה.

הטופס התקבל.

(*נדרש)

()